Algemene voorwaarden

Op de consulten zijn algemene voorwaarden van toepassing, zoals opgesteld door de NVL. Deze kun je volledig lezen als je deze link aanklikt.

In de algemene voorwaarden staat beschreven wat redelijkerwijs van mij als lactatiekundige en jou als cliënte verwacht (rechten en plichten) mag worden. De volgende onderwerpen worden in detail besproken.

DEEL 1. ALGEMEEN 
– Definities
– Toepasselijkheid
– Totstandkoming van de overeenkomst
– Opzegging van de overeenkomst
DEEL 2. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST 
– Informatie
– Voorafgaande toestemming
- Verplichtingen van de lactatiekundige
– Zorg
– Dossier
– Geheimhouding
 – Gegevens voor statistiek of wetenschappelijk onderzoek
 – Privacy
DEEL 3. VERKOOP EN VERHUUR
 – Verplichtingen lactatiekundige en opdrachtgever
– Eigendomsvoorbehoud 
DEEL 4. BETALINGSVOORWAARDEN
 – Betaling 
DEEL 5. AANSPRAKELIJKHEID 
 – Aansprakelijkheid lactatiekundige
 – Aansprakelijkheid opdrachtgever
DEEL 6. GESCHILLENBESLECHTING
 – Klachtenprocedure NVL
 – Geschillencommissie Zorg Algemeen
DEEL 7. SLOTBEPALINGEN
 – Afwijkingen
 – Toepasselijk recht en forumkeuze